Biografen är stängd tillsvidare

 
.


 

Folkets Hus och Park Hofors är medlemsorganisation i studieförbundet ABF Hofors, detta betyder att vi samverkar och arbetar tillsammans med aktiviteter och olika arrangemang som görs inom vår verksamhet. Folkets Hus och Park Hofors rapporterar all verksamhet till ABF Hofors.

Policy för personuppgiftshantering

Innehållsförteckning
1 Inledning och syfte ............................................. 2
2 Tillämpning och revidering ................................. 2
3 Organisation och ansvar .................................... 2
4 Begrepp och förkortningar ................................. 2
5 Personuppgiftsbehandling .................................. 3
1 INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med denna policy är att säkerställa att Solna Folkets Hus hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING
Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.
Verksamhetschefen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för företagets, styrelseledamöter, verksamhetschef, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

3 ORGANISATION OCH ANSVAR
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Verksamhetschefen får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. Verksamhetschefen har delegerat implementering av denna policy till annan medarbetare.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR
Begrepp / Betydelse
Personuppgift:

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling:
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter - oberoende av om de utförs automatiserat eller ej - såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
För att Hofors Folkets Hus & Park ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål i verksamheten.
- Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
o Laglighet
o Ändamålsbegränsning
o Uppgiftsminimering
o Korrekthet
o Lagringsminimering
o Integritet och konfidentialitet

- Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i vår registerförteckning.
- Rutiner finns dokumenterat i vår registerförteckning.
- Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
- Information om personuppgiftsbehandling finns på vår hemsida.
- Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten. Separat rutin finns.
- Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och
eventuella avtal.


Kalender

september
oktober
november

 


tic


till
Tillgänglighetsinformation Klicka
på bilden.


Vill du bli andelsägare, ta chansen och bli det. Kostnaden är bara 50 kr/andel.

Kontakta oss tel: 0290-76 50 50 eller info@folketshushofors.se